Conselho de Política Urbana

Diretoria do CONSELHO DE POLÍTICA URBANA

Presidente: Xxxxxxxxxx

Vice-Presidente: Xxxxxxxxxx

Secretária Executiva: Xxxxxxxxxx

Telefone: (XX) XXXX-XXXX

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Endereço: Campo Magro – PRATAS

Ata da reunião do Conselho 

2018

ATA cons politica urbana 26-11-18


REUNIÃO

2019

Reunião do Conselho Política Urbana 30-09-2019

Reunião Conselho Política Urbana 30-07-2019